หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
อบต.แก้วเมธี ยินดีต้อนรับ
ที่ทำการ อบต.แก้วเมธี
“เศรษฐกิจรุ่งเรือง ประชาชนอยู่ดีกินดี
พลเมืองมีการศึกษา รักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย”
นางยุพิน สร้อยพรม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วเมธี
วิสัยทัศน์
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วเมธี
Kaewmethi Subdistric
Administrative Organization
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วเมธี
อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย
1
2
3
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 33  
แผนดำเนินงาน ประจำปี 2563 [ 26 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 97  
แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2561-2563) [ 19 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 147  
 
ลย 0023.5/ว17 แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563  [ 14 ม.ค. 2564 ]    
ลย 0023.5/ 36 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV  [ 14 ม.ค. 2564 ]    
ลย 0023.3/ว315 แนวทางการใช้สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  [ 14 ม.ค. 2564 ]    
ลย 0023.5/ 700 การขอรับบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ  [ 14 ม.ค. 2564 ]    
ลย 0023.5/ 574 การขอรับเงินบำเหน็จปกติของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  [ 13 ม.ค. 2564 ]    
ลย 0023.5/ 571 ขอรับเงินบำนาญปกติและเงินบำเหน็จดำรงชีพของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  [ 13 ม.ค. 2564 ]    
ลย 0023.3/ว14 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 13 ม.ค. 2564 ]    
ลย 0023.3/ว206 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)  [ 13 ม.ค. 2564 ]    
ลย 0023.5/ว285 ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  [ 13 ม.ค. 2564 ]    
ลย 0023.5/ว13 บัญชีนวัตกรรมไทย  [ 12 ม.ค. 2564 ]    
ลย 0023/ 31 การเบิกจ่ายเงินงบกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินกัน)  [ 12 ม.ค. 2564 ]    
ลย 0023/ 30 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น (เงินกัน)  [ 12 ม.ค. 2564 ]    
ลย 0023.5/ ๒๙ ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ งบกลาง รายการสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่๔ (เงินกัน)  [ 12 ม.ค. 2564 ]    
ลย 0023.5/ ๒๘ ขออนุมัติเบิกเงินปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น (เงินกัน)  [ 12 ม.ค. 2564 ]    
ลย 0023.5/ 26 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เงินกัน) เชื่อมต่ออาคารเรียนฯ  [ 12 ม.ค. 2564 ]    
ลย 0023.3/ว203 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  [ 11 ม.ค. 2564 ]    
ลย 0023.5/ว174 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า)ครั้งที่๑  [ 8 ม.ค. 2564 ]  
ลย 0023.3/ว179 การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)  [ 8 ม.ค. 2564 ]  
ลย 0023.5/ว172 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรานจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาศทางสังคม เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ ๒ (เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม ๒๕๖๔)  [ 8 ม.ค. 2564 ]  
ลย 0023.5/ 21 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินกัน)  [ 8 ม.ค. 2564 ]  
 
แนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการจัดทำและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว73  [ 14 ม.ค. 2564 ]
พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ ชั้นที่ 1 สำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้สนับสนุนงานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว72  [ 14 ม.ค. 2564 ]
สารเนื่องในโอกาสวันครู (16 มกราคม 2564) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว71  [ 14 ม.ค. 2564 ]
ขอส่งหนังสือ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) กพส. มท 0810.7/ว61  [ 14 ม.ค. 2564 ]
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคผิวหนังเรื้อรังซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว66 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
เลื่อนแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว65  [ 13 ม.ค. 2564 ]
การกำหนดกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กค. มท 0803.3/ว54 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
การสัมมนาออนไลน์ (Webinars) หัวข้อ Gender Inclusive Governance for Policy Makers กพส. มท 0810.2/ว62  [ 13 ม.ค. 2564 ]
การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ด่วน กจ. มท 0802.3/ว48  [ 13 ม.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม กสว. มท 0820.2/ว59 [เอกสารแนบ]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2563 สน.บถ. มท 0809.2/ว4 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
ข้อหารือการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำนักการประปา เทศบาลนครนครสวรรค์ สน.คท. มท 0808.3/ว201 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/471-546 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
ขอเชิญสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.7/ว51  [ 12 ม.ค. 2564 ]
บัญชีเรียกรายงานตัวเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ.  [ 12 ม.ค. 2564 ]
รายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2563 กสว. มท 0820.2/ว52  [ 12 ม.ค. 2564 ]
แจ้งรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญที่ได้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมฯ ในรุ่นที่ 1-4 สน.บถ. มท 0809.4/ว55  [ 12 ม.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แนวทางการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กสธ. มท 0819.2/ว42  [ 12 ม.ค. 2564 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2561 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว16  [ 12 ม.ค. 2564 ]
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 สน.บถ. มท 0809.2/ว143 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 12 ม.ค. 2564 ]
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ ด่วนที่สุด พ.ศ. 2564 กค. มท 0803.3/ว50 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3] [เอกสารแบบ 4]  [ 12 ม.ค. 2564 ]
การจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว46  [ 11 ม.ค. 2564 ]
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ และผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 4) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว45 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ม.ค. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมวิชาชีพครูของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.4/ว44  [ 11 ม.ค. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว43  [ 11 ม.ค. 2564 ]
 
 
 
 

กาแฟ-ชื่นเลย

อ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย
 
 
 
 
 
ตู้กาแฟหยอดเหรียญ งานโครงการกองทุนประชารัฐ อบต. (2 พ.ย. 2563)    อ่าน 29  ตอบ 0  
สอบถามตำแหน่งว่าง (17 ก.ค. 2563)    อ่าน 62  ตอบ 0  
สอบถามตำแหน่งว่าง (17 ก.ค. 2563)    อ่าน 56  ตอบ 0  
 
 
อบต.ตาดข่า อบต.ตาดข่า ดำเนินโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ ( [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.ตาดข่า อบต.ตาดข่า ดำนินโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ (ค [ 14 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.ผาอินทร์แปลง จุดตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด [ 14 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.แก้วเมธี ประชาสัมพันะ์จดหมายข่าว ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 13 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.ตาดข่า อบต.ตาดข่า ดำเนินโครงการลงหินคลุก จำนวน ๔ จุด บ้านซำทอง หมู่ที่ ๕ [ 13 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.ตาดข่า อบต.ตาดข่า ได้ดำเนินโครงการลงหินคลุก จำนวน ๔ จุด หมู่ที่ ๔ บ้านไร่พวย [ 13 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
ทต.ผาอินทร์แปลง มาตรการป้องกันโควิด-19 ในตลาดประชารัฐ [ 13 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 14 
อบต.ตาดข่า อบต.ตาดข่า ได้ดำเนินโครงการก่่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านน้อยสาม [ 12 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 11 
อบต.แก้วเมธี โครการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเลยและโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ สร้างรอยย [ 12 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.แก้วเมธี กิจกรรม Big cleaning Day [ 12 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.แก้วเมธี พิธีเปิดงานโต้ลมหนาวชมค้างคาวภูคร่าวสวยประจำปี 2563 ณ ลานสนามที่ว่ากี่อำเภอนาด้ว [ 12 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.แก้วเมธี พิธีบวงสรวงศาลเจ้าปู่ภูคร่าว ประจำปี 2563 [ 12 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
ทต.ผาอินทร์แปลง รณรงค์ป้องกันไวรัสโควิด-19 [ 12 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 11 
อบต.ตาดข่า ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ [ 11 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 10 
อบต.ตาดข่า อบต.ตาดข่า จัดตั้งจุดตรวจ/และบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ [ 6 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.นาด้วง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 042-887-249