หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
อบต.แก้วเมธี ยินดีต้อนรับ
ที่ทำการ อบต.แก้วเมธี
“เศรษฐกิจรุ่งเรือง ประชาชนอยู่ดีกินดี
พลเมืองมีการศึกษา รักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย”
นางยุพิน สร้อยพรม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วเมธี
วิสัยทัศน์
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วเมธี
Kaewmethi Subdistric
Administrative Organization
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วเมธี
อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย
1
2
3
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
แผนดำเนินงาน ประจำปี 2563 [ 26 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 82  
แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2561-2563) [ 19 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 127  
 
ลย 0023.3/ว7767 ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 25 ต.ค. 2563 ]    
ลย 0023.3/ว7766 ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 25 ต.ค. 2563 ]    
ลย 0023.3/ว7765 ขอความร่วมมือดำเนินการตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  [ 25 ต.ค. 2563 ]    
ลย 0023.3/ว7764 แจ้งยอดการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยยังชีพความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เหลือจ่าย  [ 25 ต.ค. 2563 ]    
ลย 0023.3/ว7806 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมเปิดโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 22 ต.ค. 2563 ]    
ลย 0023.3/หัวหน้าส่ง17020 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมเปิดโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 22 ต.ค. 2563 ]    
ลย 0023.3/ว391 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan – eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 22 ต.ค. 2563 ]    
ลย 0023.3/ว7791 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan – eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 22 ต.ค. 2563 ]    
ลย 0023.5/ว7787 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  [ 22 ต.ค. 2563 ]    
ลย 0023.3/ว390 การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดเลย ครั้งที่ 1/2564  [ 26 ต.ค. 2563 ]    
ลย 0023.3/ว7763 รายการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563  [ 21 ต.ค. 2563 ]    
ลย 0023.4/ว388 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย  [ 20 ต.ค. 2563 ]  
ลย 0023.3/ว7704 แจ้งปฏิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (GPAX) ปีการศึกษา 2563 เพื่อประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564  [ 20 ต.ค. 2563 ]  
ลย 0023.3/ว7701 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 20 ต.ค. 2563 ]  
ลย 0023.3/ว387 ตอบแบบสอบถามออนไลน์  [ 20 ต.ค. 2563 ]  
ลย 0023.3/ว7700 การดำเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ แนบ1 ] [ แนบ2 ] [ แนบ3 ] [ แนบ4 ] [ แนบ5 ] [ แนบ6 ] [ แนบ7 ]  [ 20 ต.ค. 2563 ]  
ลย 0023.3/ว7689 ขอส่งแบบแนะนำงานบำรุงรักษาทางหลวงท้องถิ่น แบบแนะนำการจัดการจราจรระหว่างก่อสร้าง ทางหลวงท้องถิ่น และแบบแนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนสำหรับทางหลวงท้องถิ่น  [ 20 ต.ค. 2563 ]  
ลย 0023.3/ว7674 หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยยังชีพความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และซักซ้อมแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) ประจำปีงบป  [ 20 ต.ค. 2563 ]  
ลย 0023.3/ว7673 ส่งโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS)  [ 20 ต.ค. 2563 ]  
ลย 0023.3/หัวหน้าส่ง16143 การขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 19 ต.ค. 2563 ]  

 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3285  [ 22 ต.ค. 2563 ]
การสัมมนาออนไลน์ (Webinars) หัวข้อ Gender Inclusive Governance for Policy Makers ด่วน กพส. มท 0810.2/ว3284  [ 22 ต.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมรับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3282  [ 22 ต.ค. 2563 ]
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค กลุ่มคัดกรองใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2563 กศ. มท 0816.2/ว3281 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ต.ค. 2563 ]
การรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก การศึกษาปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว3273  [ 22 ต.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3271  [ 22 ต.ค. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว3263  [ 22 ต.ค. 2563 ]
แนวทางปฏิบัติตามประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม สน.บถ. มท 0809.2/ว137  [ 21 ต.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564 สน.คท. มท 0808.4/ว3261 [รายชื่อ]  [ 21 ต.ค. 2563 ]
การมอบประกาศเกียรติคุณให้ผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว3235  [ 21 ต.ค. 2563 ]
การส่งเงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ประจำปี 2563 สน.คท. มท 0808.4/ว15  [ 21 ต.ค. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.คท. มท 0808.5/ว31  [ 21 ต.ค. 2563 ]
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งไฟล์รายงานการประเมินตนเอง (e-SAR) ปีการศึกษา 2562 กศ. มท 0816.3/ว3252  [ 21 ต.ค. 2563 ]
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งไฟล์รายงานการประเมินตนเอง (e-SAR) ปีการศึกษา 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3251 [เอกสารแนบ]  [ 21 ต.ค. 2563 ]
ขอหารือหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัด ตามมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว3253  [ 21 ต.ค. 2563 ]
แจ้งปรับปรุงข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยจากเดิมเดือนกรกฎาคม 2559-เดือนกรกฎาคม 2563 (4 ปี) เป็นเดือนกรกฎาคม 2559-เดือนกรกฎาคม 2564 (5 ปี) สน.คท. มท 0808.2/ว3245  [ 20 ต.ค. 2563 ]
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) กค. มท 0803.3/ว3244  [ 20 ต.ค. 2563 ]
การจัดทำข้อเสนอแผนโครงการ และขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใต้แผนพัฒนาภาค กพส. มท 0810.8/ว3119  [ 19 ต.ค. 2563 ]
การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3220  [ 19 ต.ค. 2563 ]
แนวทางปฏิบัติกรณีการแจ้งรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3237  [ 19 ต.ค. 2563 ]
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 11-17 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3236 [รายชื่อ]  [ 19 ต.ค. 2563 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกันยายน 2563 สน.คท. มท 0808.2/ว3218  [ 19 ต.ค. 2563 ]
การรายงานทะเบียนข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น และบำเหน็จรายเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว3216 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ต.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3217  [ 19 ต.ค. 2563 ]
การประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3210 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2563 ]
 
 
 
 


กาแฟ-ชื่นเลย


อ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย
 
 
 
 
 
สอบถามตำแหน่งว่าง (17 ก.ค. 2563)    อ่าน 26  ตอบ 0  
สอบถามตำแหน่งว่าง (17 ก.ค. 2563)    อ่าน 27  ตอบ 0  
ประชาชนสามารถแจ้งร้องเรียนร้องทุกข์ได้ทางช่องทางนี้ (6 มิ.ย. 2563)    อ่าน 438  ตอบ 2  
 
 
ทต.ผาอินทร์แปลง จำนวนผู้มาให้บริการงานจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2563 [ 26 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ปากหมัน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากหมัน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประป [ 26 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.แก้วเมธี อยต.แก้วเมธี ข้าราชการ ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ [ 26 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.แก้วเมธี อบต.แก้วเมธี ข้าราชการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และวางพานพุ่ม ถวายบังคมเบื่องหน้าพระ [ 26 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.แก้วเมธี องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วเมธีร่วมงานกฐินอำเภอ นาด้วง63 [ 26 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.ผาอินทร์แปลง 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช [ 23 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ตาดข่า อบต.ตาดข่า ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ ๑๒ [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
ทต.ผาอินทร์แปลง ทอดกฐินสามัคคี [ 20 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 10 
ทต.ผาอินทร์แปลง โครงการเสริมสร้างพลเมืองสูงวัยรู้เท่าทันสื่อ [ 20 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 8 
ทต.ผาอินทร์แปลง ขอเชิญร่วมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช [ 20 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 12 
อบต.ตาดข่า ประชุมสภา อบต.ตาดข่า สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 19 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 7 
อบต.แก้วเมธี โครงการบ้านน่าอยู่ชุมชนน่ามอง [ 16 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 31 
อบต.แก้วเมธี ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ร. 9 [ 16 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 8 
ทต.ผาอินทร์แปลง ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ปี 63 [ 16 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 29 
อบต.ตาดข่า อบต.ตาดข่า ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ฯ รัช [ 14 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.นาด้วง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 042-887-249