หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 


 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ลย 0023.5/ 14768 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  [ 18 ก.ย. 2563 ]   
ลย 0023.3/ว6932 แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ ผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 18 ก.ย. 2563 ]   
ลย 0023.3/ว6930 การจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการ และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้แผนพัฒนาภาค  [ 18 ก.ย. 2563 ]   
ลย 0023.3/ว6929 การส่งเงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  [ 18 ก.ย. 2563 ]   
ลย 0023.3/ว6927 ขยายระยะเวลาหลักเกณฑ์มาตรการช่วยเหลือเทศบาลและเมืองพัทยาที่กู้เงินเพื่อดำเนินกิจการอื่นกับเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ที่มีความประสงค์จะขอพักชำระหนี้ต้นเงินกู้ และขยายระยะเวลาการชำระหนี้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19  [ 18 ก.ย. 2563 ]   
ลย 0023.5/ว6907 การตรวจสอบระบบบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 17 ก.ย. 2563 ]   
ลย 0023.3/ว395 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX3000 รุ่นที่ 11-40  [ 17 ก.ย. 2563 ]   
ลย 0023.3/หัวหน้าเวียน355 รายงานงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ เอกสาร1 ] [ เอกสาร2 ] [ เอกสาร3 ]  [ 17 ก.ย. 2563 ]   
ลย 0023.5/ว6899 แนวทางปฏิบัติการรับชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคารบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS ผ่านระบบ QR Payment  [ 17 ก.ย. 2563 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 419