หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 


 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ลย 0023.3/หัวหน้าส่ง528 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกของ สมศ. ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการประเมิน คุณภาพภายนอกของ สมศ. Automated QA  [ 27 พ.ย. 2563 ]   
ลย 0023.3/ผวจ.ส่ง18896 โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2  [ 27 พ.ย. 2563 ]   
ลย 0023.3/ว436 ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดร้อยละของปริมาณการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563  [ 27 พ.ย. 2563 ]   
ลย 0023.3/ว8655 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ โครงการรณรงค์การป้องกันความพิการ การประกวด ร้อง เล่น เต้น เพลงพี่หัวดี  [ 27 พ.ย. 2563 ]   
ลย 0023.3/ว8654 การบันทึกข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น Local Education Center information system LEC ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2  [ 27 พ.ย. 2563 ]   
ลย 0023.3/ว8754 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  [ 27 พ.ย. 2563 ]   
ลย 0023.3/หัวหน้าส่ง19168 การดำเนินกิจกรรมตามแผนงานความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทยในปี 2563 - 2564  [ 27 พ.ย. 2563 ]   
ลย 0023.3/ว434 ประชาสัมพันธ์การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564  [ 27 พ.ย. 2563 ]   
ลย 0023.3/ว8753 ซักซ้อมขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564  [ 27 พ.ย. 2563 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 442